Teritorijalno-politički oblici organizacije sistema lokalne samouprave i prostorno-fizički aspekti društvenog razvoja u samoupravnom socijalizmu

autor: Milan Rakita

preuzeti pdf

Ukoliko urbanizacijsku komponentu istorijskog razvoja socijalističke Jugoslavije posmatramo kao jedan od glavnih razvojnih potprocesa u okviru sistema društvenoekonomskog samoupravljanja, primetićemo da je matrica posleratnog prostornofizičkog razvoja i teritorijalnoadministrativne organizacije jugoslovenskog društva bila formirana kao konsekventan proizvod relativno koherentnih politika urbanog planiranja i odgovarajućih modela teritorijalnopolitičkog uređenja samoupravnog društvenog sistema.

Generisane samosvojnim konceptom i praksom društvenog samoupravljanja, politike urbanog razvoja i teritorijalnoadministrativne organizacije društva predstavljale su funkcionalan segment vrlo dinamičnih i, u pojedinim aspektima, protivrečnih procesa strukturacije istorijski novog tipa društvenih odnosa, jer je idejnopolitička vizija i praksa izgradnje sistema samoupravljanja između ostalog podrazumevala i revolucionisanje strukture društvenoekonomskih odnosa u sferi prostornofizičkog razvoja kroz uvođenje novih modela organizacije teritorijalnopolitičke samouprave lokalnih zajednica kao nosilaca opštedruštvenog razvoja i subjekta istorijskog napretka.

Budući da se u domenu prostornofizičkog razvoja konkretnog društvenog sistema funkcionalno ukrštaju svi društveni podsistemi i razvojni procesi, kroz analizu funkcionisanja različitih aspekata tog segmenta društvene stvarnosti najplastičnije mogu uočiti specifičnosti sistema teritorijalnopolitičke organizacije na nivou lokalne samouprave, te oblici i načini društvene participacije građana u socijalističkoj Jugoslaviji. U tom smislu, posleratni procesi strukturacije prostornofizičkih formi i teritorijalnoadministrativnih tipova organizacije jugoslovenskog društva istovremeno svedoče o izrazito dinamičnom karakteru sâmog sistema radničkog samoupravljanja kao strateškog razvojnog okvira jugoslovenskog socijalizma.

Imajući, pri tom, u vidu činjenicu da doktrina samoupravljanja nije predstavljala samo formalan ideološkopolitički okvir celokupnog društvenog sistema, već je neposredno uticala na operativne mehanizme urbanog planiranja i oblike građanske participacije, u ovom radu ćemo nastojati da rekonstruišemo ove dimenzije istorijskog razvoja društvenoekonomskog sistema socijalističke Jugoslavije. Tim pre što su ovi aspekti istorijskog nasleđa jugoslovenskog samoupravljanja u poslednjih dvadesetak godina sporadično, nedovoljno sistematično i najčešće pristrasno tretirani u domaćoj naučnoistraživačkoj praksi i javnom diskursu.

Tekst u celini možete pročitati i preuzeti ovde.

This entry was posted in Članci, Dešavanja and tagged , . Bookmark the permalink.